Ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών. Κανονισμοί

53.-(1) Ιδρύεται Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, του οποίου οι αρμοδιότητες και η λειτουργία ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Το Τ.Α.Ε. αρχίζει τη λειτουργία του ένα μήνα μετά την έκδοση των αναγκαίων για τη λειτουργία του Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ρυθμίζουν τη μορφή, διοίκηση, οργάνωση και γενικά τη λειτουργία του Τ.Α.Ε. και ειδικότερα-

(α) Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής Ε.Π.Ε.Υ. στο Τ.Α.Ε. καθώς και τους ειδικότερους όρους τυχόν συμμετοχής Ε.Π.Ε.Υ. που δεν εδρεύει στη Δημοκρατία και παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος της ή διασυνοριακώς·

(β) την εισφορά κάθε Ε.Π.Ε.Υ.-μέλους του, τον υπολογισμό του ύψους της, τον τρόπο καταβολή της, καθώς και τις περιπτώσεις συμπληρωματικής εισφοράς·

(γ) τα έσοδα, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Τ.Α.Ε., τη διάρκεια του οικονομικού έτους, καθώς και τους τηρούμενους από το Τ.Α.Ε. λογαριασμούς·

(δ) τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης από επενδυτές, το περιεχόμενο των σχετικών αιτήσεων, τη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου των αιτήσεων, καθώς και το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου το Τ.Α.Ε. οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες αφότου αποδειχθεί το βάσιμο της απαίτησης και προσδιορισθεί το ύψος της·

(ε) τον προσδιορισμό της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, που η Ε.Π.Ε.Υ. αδυνατεί να αποδώσει στον επενδυτή, προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος της καταβλητέας σ' αυτόν αποζημίωσης, η δε αποτίμηση θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό με αναφορά στην αγοραία τους αξία όπως αυτή ορίζεται με οδηγίες της Εποπτικής Αρχής·

(στ) τους πελάτες της Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίοι δεν καλύπτονται από το Τ.Α.Ε., όπως θεσμικοί επενδυτές και επαγγελματίες επενδυτές, υπερεθνικοί φορείς, κράτη και κεντρικές διοικητικές αρχές, καθώς επίσης και περιφερειακές και επαρχιακές αρχές, διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, κατά το Πέμπτο Παράρτημα, και επιχειρήσεις συνδεδεμένες με την Ε.Π.Ε.Υ. που περιέρχεται σε αδυναμία πληρωμής·

(ζ) την αποχώρηση μέλους από το Τ.Α.Ε.· και

(η) οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία του Τ.Α.Ε. και τις σχέσεις του με τα μέλη του, καθώς και την εξειδίκευση των εννοιών των παραπάνω παραγράφων:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στην παράγραφο (δ) προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερη των πέντε μηνών από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης της Εποπτικής Αρχής ή του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 55 ούτε θα επιτρέπεται ο αποκλεισμός επενδυτή, ο οποίος δεν τήρησε την εν λόγω προθεσμία επειδή δεν ήταν σε θέση να απαιτήσει εγκαίρως την αποζημίωση, όπως θα ορίζουν ειδικότερα, οι Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Το Τ.Α.Ε. δύναται να εξασφαλίζει με ασφαλιστική κάλυψη τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Νόμου και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για τον σκοπό αυτό λογίζονται στα διαχειριστικά έξοδα του Τ.Α.Ε.