Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ.

41.-(1) Με κοινή Οδηγία των εποπτικών αρχών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκδίδεται Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται σ' αυτές, αντίγραφο του οποίου, όπως επίσης και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, κοινοποιούνται πάραυτα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για ενημέρωση:

Νοείται ότι με την έναρξη ισχύος του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς παύουν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου κανόνες Δεοντολογίας του Κανονισμού 19 περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

(2) Ο Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. εξειδικεύει τους κανόνες, που ορίζονται στο άρθρο 40, και είναι δυνατό να θέτει περαιτέρω κανόνες που ρυθμίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά των Ε.Π.Ε.Υ. και του προσωπικού τους κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και την προστασία των επενδυτών.

(3) Οι κανόνες του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς δύνανται να διαφοροποιούνται μεταξύ τραπεζών και λοιπών Ε.Π.Ε.Υ., αναλόγως των παρεχόμενων από αυτές, υπηρεσιών, της οργάνωσης και εποπτείας τους, του είδους της επενδυτικής και παρεπόμενης υπηρεσίας, καθώς και το πρόσωπο του αποδέκτη της.

(4) Οι Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούνται σε αποζημίωση των επενδυτών, τους οποίους ζημιώνουν λόγω υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς.