Παράβαση κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς

42. Σε περίπτωση που Ε.Π.Ε.Υ. ή φυσικό πρόσωπο που ασχολείται σ' αυτή παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41, καθώς και του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, τιμωρείται δυνάμει της παραγράφου (θ) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.