Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ.

40.-(1) Κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία οι Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να-

(α) Λαμβάνουν κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο και ενεργούν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, καλόπιστα, όπως επιβάλλουν τα χρηστά συναλλακτικά ήθη έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών τους και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς·

(β) ασκούν τη δραστηριότητά τους με τη δέουσα επιμέλεια, υπευθυνότητα και επαγγελματική ευσυνειδησία, έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών τους και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς·

(γ) διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μεθόδους και διαδικασίες, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ιδίως σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και εξυπηρέτησης πελατών·

(δ) ενημερώνονται κατάλληλα σχετικά με την οικονομική κατάσταση, την εμπειρία των πελατών τους στον τομέα των επενδύσεων και τον επιδιωκόμενο με την επένδυση σκοπό, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν με τον προσήκοντα τρόπο τις υπηρεσίες τους, λαμβανομένης υπόψη της επενδυτικής πείρας των προσώπων, στα οποία παρέχονται οι επενδυτικές υπηρεσίες, ιδίως δε της τυχόν επαγγελματικής τους ενασχόλησης στον τομέα των επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά μέσα·

(ε) ανακοινώνουν καταλλήλως στους πελάτες τους κατά τις διαπραγματεύσεις με αυτούς όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες ως προς την παροχή από αυτές της αιτούμενης υπηρεσίας, ιδίως δε εκείνες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Π.Ε.Υ., τον τρόπο παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας και τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, που δυνατό να ανακύψει κατά την παροχή της·

(στ) καταβάλλουν κάθε επιμέλεια για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ιδίων και των πελατών τους και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, επιλύουν και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά τις συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ πελατών τους, σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των πελατών·

(ζ) συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της νομοθεσίας και τους κανόνες που διέπουν την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε, να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.