Εποπτεία της καλής στελέχωσης και οργάνωσης της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

15.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου, που επιβάλλουν αυστηρότερους όρους και διαδικασίες, οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβολή ως προς τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς χορήγηση άδειας λειτουργίας, όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται κατά τη λειτουργία της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., ιδίως σ' ότι αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους αξιωματούχους και τους ανώτερους λειτουργούς της, το οργανόγραμμα, το επιχειρησιακό σχέδιο, τον εσωτερικό κανονισμό και τους άλλους κανονισμούς που περιέχουν διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., αναλόγως των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών και του κανονισμού που περιέχει τις διαδικασίες για την πρόληψη της συγκάλυψης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, ανακοινώνεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστο δέκα ημέρες πριν επέλθει η μεταβολή.

(2) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι οι επικείμενες μεταβολές δύνανται να θίξουν την αξιοπιστία της διοίκησης ή την οργάνωση και εν γένει την καλή λειτουργία της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή τα συμφέροντα των επενδυτών, με αιτιολογημένη απόφασή της απαγορεύει την επέλευση των μεταβολών αυτών ή την εξαρτά από όρους:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξαρτά τη συνέχιση της λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία επήλθαν μεταβολές κατά την έννοια του εδαφίου (1), από όρους που θέτει προς αποκατάσταση των προϋποθέσεων λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., οι αξιωματούχοι, καθώς και οι ανώτεροι λειτουργοί της, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάθε νέο σημαντικό στοιχείο που επέρχεται ως προς το πρόσωπο τους, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση για την αξιοπιστία τους και την ικανότητα διαχείρισης της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται ότι, την ίδια υποχρέωση έχει και η Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εφόσον γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει τα σχετικά στοιχεία.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να εξειδικεύει τα στοιχεία, που πρέπει να υποβάλλονται σ' αυτή κατά το παρόν άρθρο και να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.