Διαρκείς υποχρεώσεις της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τη λειτουργία της

14.-(1) Κάθε Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να τηρεί καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της άρτια οργάνωση και στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποχρεώσεων, που πηγάζουν από τις διατάξεις των άρθρων 32 έως 42, και να πληροί όλες εν γένει τις προϋποθέσεις, από τις οποίες εξαρτάται κατά νόμο η χορήγηση άδειας λειτουργίας, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων που τίθενται με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου (10).

(2) Η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να διαθέτει πάντοτε τουλάχιστο δύο έμπειρα και αξιόπιστα πρόσωπα που τη διευθύνουν.

(3) Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια Κ.Ε.Π.Ε.Υ., που παρέχει μόνον τις επενδυτικές υπηρεσίες είτε της παραγράφου 1, είτε της παραγράφου 3 ή και των δύο αυτών παραγράφων του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος δεν επιτρέπεται να μειωθούν ποτέ κάτω από το ποσό των εκατό χιλιάδων λιρών (ΛΚ 100.000):

Νοείται ότι, η εν λόγω Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δε δικαιούται να παρέχει επενδυτική υπηρεσία που περιλαμβάνεται στις παραγράφους 2 και 4 του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος.

(4) Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία παρέχει μία τουλάχιστον από τις επενδυτικές υπηρεσίες που απαριθμούνται στις παραγράφους 2 και 4 του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος δεν επιτρέπεται να μειωθούν ποτέ κάτω από το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων λιρών (ΛΚ 500.000).

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε αναστέλλει την άδεια λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 16 ή τάσσει στην Κ.Ε.Π.Ε.Υ. προθεσμία έως δύο μηνών για την αύξηση των κεφαλαίων της, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, προχωρεί σε αναστολή της άδειας λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.