Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

16.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν άρχισε να λειτουργεί εντός περιόδου έξι μηνών από τη χορήγηση σ' αυτή της άδειας λειτουργίας·

(β) η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. αιτείται γραπτώς την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ή έχει παύσει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες για περίοδο τουλάχιστο τριών μηνών

(γ) διαπιστωθεί ότι η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εξασφάλισε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, ή εάν η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δε συμμορφωθεί προς τους όρους της άδειας λειτουργίας της·

(δ) η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 10, καθώς και εν γένει τις προϋποθέσεις λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 14·

(ε) τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μικρότερα του κατά τον παρόντα Νόμο απαιτούμενου ποσού, καθώς και όπου η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν τηρεί τις διατάξεις του Μέρους Χ για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων και των κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Μέρους Χ εκδιδομένων Οδηγιών

(στ) η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων του Μέρους VII, του Μέρους VIII και του Μέρους XIII:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να εξειδικεύει τους όρους, υπό τους οποίους ανακαλείται η άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τις παραγράφους (γ), (δ), (ε) και (στ).:

Νοείται περαιτέρω, ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας παράγει έννομες συνέπειες μόνο για το μέλλον.

(2) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σταθμίζοντας τη βαρύτητα των παραβάσεων και αφού τάξει στην Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σύντομη προθεσμία τουλάχιστο πέντε εργάσιμων ημερών για να απαντήσει επί των πιθανολογούμενων παραβάσεων, αντί να ανακαλέσει οριστικά την άδεια λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., να αναστείλει την άδειά της, εν όλο ή εν μέρει, ως προς συγκεκριμένες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, και να τάξει στην Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εύλογη προθεσμία, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αναστολής της άδειας, προς συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να εξειδικεύει τους όρους, υπό τους οποίους αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αναστολής της άδειας λειτουργίας, η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν επιτρέπεται να παρέχει εκείνες τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, ως προς τις οποίες της ανεστάλη η άδεια.

(3) Η αναστολή της άδειας λειτουργίας εν όλω ή εν μέρει, ως προς συγκεκριμένες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με το εδάφιο (2), επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε κάθε άλλη περίπτωση που η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. θέτει σοβαρά σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή τα συμφέροντα των επενδυτών.

(4) Μετά την πάροδο της προθεσμίας, όπως ορίζεται δυνάμει του εδαφίου (2), και κατόπιν προηγούμενης ακρόασης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί οριστικά την άδεια λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή την άδεια παροχής συγκεκριμένων επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, εφόσον η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της νομοθεσίας και τις σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστείλει, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης, για την οποία τάσσεται προθεσμία δύο ωρών, μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες τη λειτουργία Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εν όλω, και μέχρι έξι εργάσιμες ημέρες εν μέρει, εφόσον υφίστανται σοβαρές υπόνοιες για σημαντικές παραβάσεις εκ μέρους της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, ή συναφούς νομοθεσίας, και εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστεύει εύλογα ότι, από τη συνέχιση της λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

(6) Η επιβολή του μέτρου του εδαφίου (5) στην ίδια Κ.Ε.Π.Ε.Υ. επιτρέπεται μόνον άπαξ ανά διετία.

(7) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. παύει πάραυτα να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή, κατά περίπτωση, να παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες, η άδεια παροχής των οποίων ανεκλήθη.

(8) Η Κ.Ε.Π.Ε.Υ., της οποίας η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη εν όλω ή εν μέρει, οφείλει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να παρέχει, εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ' αυτή της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(9) Σε περίπτωση ανάκλησης εν γένει της άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.