Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

13. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχει σε αιτήτρια, η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρική μιας ή περισσότερων μητρικών επιχειρήσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας, καθώς και για τις περιπτώσεις στις οποίες μία από αυτές τις μητρικές επιχειρήσεις αποκτά συμμετοχή σε Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία με τον τρόπο αυτό, καθίσταται θυγατρική της:

Νοείται ότι, η κοινοποίηση διευκρινίζει και τη διάρθρωση του ομίλου επιχειρήσεων της εν λόγω μητρικής ή μητρικών επιχειρήσεων.