Τήρηση κανόνων οργάνωσης και στελέχωσης Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία

32.-(1) Οι εδρεύουσες στη Δημοκρατία Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους να τηρούν τους κανόνες των άρθρων του παρόντος Μέρους.

(2) Με Γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών, δύνανται να καθορίζονται ειδικά προσόντα και ειδική διαδικασία πιστοποίησης για υπαλλήλους και στελέχη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και τραπεζών που εδρεύουν στη Δημοκρατία, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι-

(α) Για τη λήψη και διαβίβαση εντολών για διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων

(β) για την εκτέλεση των εντολών αυτών

(γ) για την παροχή συμβουλών για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα·

(δ) για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών των Ε.Π.Ε.Υ.· και

(ε) για να προΐστανται των εξής τμημάτων ή διευθύνσεων των Ε.Π.Ε.Υ.:

(i) αναδοχών·

(ii) παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης·

(iii) διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·

(iv) διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου·

(ν) διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων·

(vi) εσωτερικού ελέγχου·

(vii) άλλων τμημάτων ή διευθύνσεων, που ορίζονται με Οδηγίες της Εποπτικής Αρχής.

(3) Σε περίπτωση έκδοσης της Γνωστοποίησης του εδαφίου (2), οι υπάλληλοι και τα στελέχη των Ε.Π.Ε.Υ. για να είναι δυνατό να αναλάβουν τις θέσεις και τα καθήκοντα, που προβλέπονται στο εδάφιο (2), πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα, που ορίζονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να επιτύχουν σε εξετάσεις, που διενεργούνται τουλάχιστον ετησίως, από πενταμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζει εκάστοτε ο Υπουργός, της οποίας δύο μέλη προτείνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύο από την Κεντρική Τράπεζα και ένα που ασκεί καθήκοντα Προέδρου, από τον Υπουργό:

Νοείται, ότι οι κατά το χρόνο έκδοσης της Γνωστοποίησης απασχολούμενοι στις Ε.Π.Ε.Υ. υπάλληλοι και στελέχη, για να διατηρήσουν τις θέσεις τους σύμφωνα με το εδάφιο (2) πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στη Γνωστοποίηση του Υπουργού και η οποία δε θα μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους:

Νοείται περαιτέρω ότι τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, πείρα, ακαδημαϊκή μόρφωση και κύρος, για να είναι σε θέση να διοργανώνουν αδιάβλητες εξετάσεις, σκοπός των οποίων είναι η πιστοποίηση των ειδικών γνώσεων και της πείρας, που πρέπει να διαθέτουν οι ως άνω υπάλληλοι και στελέχη των Ε.Π.Ε.Υ., αναλόγως των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.

(4) Κάθε Εποπτική Αρχή οργανώνει πριν από τις εξετάσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια για τους απασχολούμενους στις εποπτευόμενες από την Εποπτική Αρχή Ε.Π.Ε.Υ.

(5) Τουλάχιστο δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή καθορίζει, εκάστοτε, την εξεταστέα ύλη, τη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα.

(6) Με Γνωστοποίηση του Υπουργού αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας είναι δυνατό να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση, και εν γένει τη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής κατά το εδάφιο (3), κάθε άλλο ειδικό θέμα ως προς τη διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων του εδαφίου (3).

(7) Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι δυνατό να καθορίζονται ειδικά προσόντα και ειδική διαδικασία πιστοποίησης για υπαλλήλους και στελέχη Ε.Δ.Ε.Κ.Α.-

(i) Για τη λήψη και διαβίβαση εντολών για διενέργεια συναλλαγών επί κινητών αξιών·

(ii) για την παροχή επενδυτικών συμβουλών· και

(iii) για τους υπεύθυνους του εσωτερικού ελέγχου.