Συνεργασία με Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

18.-(1) Η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε συνεργασία ή διακοπή συνεργασίας της με Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

(2) Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, της σύννομης λειτουργίας των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Κ.Α., καθώς και των συμφερόντων των επενδυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να ορίζει τα μέτρα, τα οποία οφείλει να λαμβάνει η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τη συνεργασία της με Ε.Δ.Ε.Κ.Α., τις ειδικές υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά την συνεργασία αυτή με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, της νόμιμης λειτουργίας των εταιρειών, περιλαμβανομένης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των συμφερόντων των επενδυτών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη συνεργασία Κ.Ε.Π.Ε.Υ. με Ε.Δ.Ε.Κ.Α.