Ίδρυση υποκαταστήματος Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στη Δημοκρατία

17.-(1) Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα στην επικράτεια της Δημοκρατίας, γνωστοποιεί την πρόθεσή της αυτή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναγράφοντας-

(i) Τη διεύθυνση του υποκαταστήματος·

(ii) τα πρόσωπα, που θα διευθύνουν το υποκατάστημα·

(iii) το επιχειρησιακό σχέδιο του υποκαταστήματος, στο οποίο θα περιγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος των εργασιών που προτίθεται να ασκήσει το υποκατάστημα, καθώς και η οργανωτική του δομή.

(2) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ικανοποιητική τη διοικητική οργάνωση και τη χρηματοπιστωτική κατάσταση της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποιήσεως του εδαφίου (1), ανακοινώνει την απόφασή της στην Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση τα στοιχεία, που της υποβάλλει η Κ.Ε.Π.Ε.Υ., και αφού λάβει υπόψη της την εν γένει οργάνωση, χρηματοοικονομική κατάσταση και τεχνικοοικονομική υποδομή της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., κρίνει ότι η ίδρυση υποκαταστήματος θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, με την οποία απαγορεύει την ίδρυση του υποκαταστήματος.

(4) Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής του περιεχομένου της ανακοινώσεως των υποπαραγράφων (i) (ii) και (iii) του εδαφίου (1), η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί την πρόθεσή της για τις μεταβολές αυτές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν λάβουν χώρα οι μεταβολές αυτές.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύσει την επέλευση των αναφερομένων στο εδάφιο (4) μεταβολών, κατ' ανάλογη εφαρμογή του εδαφίου (3), οπότε και γνωστοποιεί την αιτιολογημένη άρνησή της στην Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δε θα δικαιούται να επιφέρει τις σκοπούμενες μεταβολές.