Παροχή υπηρεσιών μέσω αντιπροσώπου

19.-(1) Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία προτίθεται να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες μέσω αντιπροσώπου, κατά την έννοια του εδαφίου (3) του άρθρου 3, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή της αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον ένα μήνα προτού αρχίσει η δραστηριοποίηση του αντιπροσώπου, καθώς και να υποβάλει γραπτή δήλωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πλήρη ανάληψη της ευθύνης από τις πράξεις ή παραλείψεις του αντιπροσώπου.

(2) Η δήλωση του εδαφίου (1) δημοσιοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγίες της να ορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της συμβάσεως μεταξύ του αντιπροσώπου και της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ευθύνη της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., τις δηλώσεις και γνωστοποιήσεις, στις οποίες πρέπει να προβαίνει η Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

(4) Ο αντιπρόσωπος Κ.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να έχει επιτύχει στις εξετάσεις, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32, που αφορούν τη δραστηριότητα που θα δύναται να ασκεί.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να εργοδοτεί τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο, που πληροί την προϋπόθεση του εδαφίου (4):

Νοείται ότι, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο απαγορεύεται να παρέχει οποιεσδήποτε επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες σε άλλη Ε.Π.Ε.Υ., άλλο αντιπρόσωπο ή Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση από τους αντιπροσώπους των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δικαιούμενη να τους ελέγχει, είτε η ίδια, είτε μέσω εγκεκριμένων ελεγκτών που η ίδια ορίζει, όπως ελέγχει και τις Κ.Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται ότι οι αντιπρόσωποι υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα βιβλία και στοιχεία τους, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

(7) Οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πίνακα των αντιπροσώπων τους και των καταστημάτων, από τα οποία οι τελευταίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους, και γνωστοποιούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή ως προς τα υποβληθέντα σ' αυτή στοιχεία.

(8) Οι διατάξεις του Μέρους VIII για την επαγγελματική συμπεριφορά των Ε.Π.Ε.Υ. έχουν άμεση εφαρμογή και στους αντιπροσώπους των Κ.Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίοι οφείλουν να τις τηρούν όπως και οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(9) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 42, αντιπρόσωπος Κ.Ε.Π.Ε.Υ., ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις του Μέρους VIII, καθώς και τις αναφερόμενες στους αντιπροσώπους Κ.Ε.Π.Ε.Υ. διατάξεις του παρόντος Νόμου διαπράττει διοικητική παράβαση, η οποία τιμωρείται, δυνάμει της παραγράφου (η) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.