Καταχώρηση πράξεων και έκδοση στοιχείων

36.-(1) Οι Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να καταχωρούν σε βιβλία τις πράξεις, που διενεργούν στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών με αντικείμενο χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα από το εάν οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς, και να εκδίδουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις συναλλαγές αυτές.

(2) Οι Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να τηρούν τα βιβλία και στοιχεία, που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επί πέντε τουλάχιστον έτη και να τα θέτουν στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής.

(3) Η τήρηση των βιβλίων και η έκδοση των στοιχείων πρέπει να γίνεται με τρόπο, που επιτρέπει στην Εποπτική Αρχή να ελέγχει την τήρηση των κανόνων προληπτικής εποπτείας, με την οποία είναι επιφορτισμένη.

(4) Οι Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να τηρούν ιδίως χωριστό λογαριασμό-

(α) Ανά πελάτη, στον οποίο καταχωρούν τις διενεργούμενες για χάρη του συναλλαγές·

(β) οφειλών προς τρίτους κατά οφειλέτη·

(γ) προμηθειών, μεσιτικών και εν γένει αμοιβών·

(δ) συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό κατά χρηματοοικονομικό μέσο·

(ε) οφειλών από πελάτες·

(στ) οφειλόμενων ποσών προς και από άλλη Ε.Π.Ε.Υ.

(5) Η Εποπτική Αρχή δύναται να εκδίδει Οδηγίες, με τις οποίες εξειδικεύει τις κατά τα εδάφια (1), (2), (3) και (4) υποχρεώσεις των υπαγομένων στην εποπτεία της Ε.Π.Ε.Υ.

(6) Με τις Οδηγίες δυνάμει του εδαφίου (5) είναι δυνατόν επίσης να τίθενται κανόνες για τον τρόπο καταγραφής των εντολών που δέχονται και των συναλλαγών που καταρτίζουν οι Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και για το περιεχόμενο των βιβλίων που τηρούν και των στοιχείων που εκδίδουν οι Ε.Π.Ε.Υ., σε σχέση με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχουν.