Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

61.-(1) Οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι διασφαλίζουν τη σύμφωνη με το νόμο λειτουργία τους και την προστασία των συμφερόντων των πελατών τους.

(2) Οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. υπάγονται στις διατάξεις των Κανόνων Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ., δυνάμει του παρόντος Νόμου κατ' αναλογία εφαρμοζόμενους και στις Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

(3) Με Κανονισμούς δυνάμει του Παρόντος Νόμου, εκδίδεται Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Δ.Ε.Κ.Α., ο οποίος ρυθμίζει ειδικές υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Δ.Ε.Κ.Α. και του προσωπικού τους και εξειδικεύει τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που πρέπει να διαθέτουν, τα βιβλία που πρέπει να .τηρούν και τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδουν, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους σε επενδυτές.

(4) Οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. υποχρεούνται σε αποζημίωση των επενδυτών, τους οποίους ζημιώνουν λόγω υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους Κανόνες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.