Εγκατάσταση Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εκτός Δημοκρατίας

27.-(1) Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα εκτός Δημοκρατίας, γνωστοποιεί την πρόθεσή της αυτή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναγράφοντας-

(α) Το κράτος, στο οποίο προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα·

(β) τη διεύθυνση του υποκαταστήματος αυτού·

(γ) τα πρόσωπα, που θα διευθύνουν το υποκατάστημα·

(δ) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος, στο οποίο θα περιγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος των εργασιών, τις οποίες προτίθεται να ασκήσει το υποκατάστημα και η οργανωτική του δομή.

(2) Προκειμένου περί υποκαταστήματος Κ.Ε.Π.Ε.Υ., που πρόκειται να ιδρυθεί σε κράτος-μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον θεωρήσει ικανοποιητική τη διοικητική οργάνωση και τη χρηματοπιστωτική κατάσταση της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εντός χρονικού" διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποιήσεως του εδαφίου (1), ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, τα στοιχεία και τις πληροφορίες, που της γνωστοποιεί η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με το εδάφιο (1), καθώς και πλήρη στοιχεία ως προς το ισχύον στη Δημοκρατία σύστημα αποζημίωσης, που καλύπτει τους επενδυτές και πελάτες του υποκαταστήματος, καθώς και τις συναλλαγές, που καλύπτει το σύστημα και τους όρους λειτουργίας του.

(3) Η ανακοίνωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (2) κοινοποιείται και στην Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εντός τριμήνου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση τα στοιχεία που της υποβάλλει η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και, αφού λάβει υπόψη της την εν γένει οργάνωση, χρηματοοικονομική κατάσταση και τεχνικοοικονομική υποδομή της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., κρίνει ότι η ίδρυση υποκαταστήματος θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, αρνείται την ανακοίνωση των στοιχείων του εδαφίου (1) στις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, γνωστοποιώντας προς την ενδιαφερόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. τους λόγους της άρνησης εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποιήσεως κατά το εδάφιο (1).

(5) Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής του περιεχομένου γνωστοποίησης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί την πρόθεσή της για τις μεταβολές αυτές, τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όσο και στις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, στο οποίο λειτουργεί το υποκατάστημά της, ένα τουλάχιστο μήνα πριν λάβουν χώρα οι μεταβολές αυτές.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τις μεταβολές αυτές εντός της μηνιαίας προθεσμίας κατά το εδάφιο (5) στην αρμόδια αρχή του κράτους- μέλους υποδοχής, δυνάμενη όμως και να αρνηθεί την ανακοίνωση των στοιχείων των μεταβολών, κατ' ανάλογη εφαρμογή του εδαφίου (4), οπόταν και γνωστοποιεί την αιτιολογημένη άρνησή της στην Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δε δικαιούται να επιφέρει τις σκοπούμενες μεταβολές.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, στο οποίο λειτουργεί υποκατάστημα Κ.Ε.Π.Ε.Υ., για κάθε μεταβολή των συστημάτων αποζημίωσης των επενδυτών.

(8) Προκειμένου περί υποκαταστήματος Κ.Ε.Π.Ε.Υ., που πρόκειται να ιδρυθεί σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύσει την ίδρυση υποκαταστήματος στο κράτος αυτό εάν, με βάση τα στοιχεία που της υποβάλλει η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και, αφού λάβει υπόψη της την εν γένει οργάνωση, χρηματοοικονομική κατάσταση και τεχνικοοικονομική υποδομή της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., κρίνει ότι η ίδρυση υποκαταστήματος θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(9) Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία προτίθεται να συμμετάσχει με ειδική συμμετοχή σε Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύει εκτός Δημοκρατίας, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή της αυτή.