Άσκηση εποπτείας από την Εποπτική Αρχή

43.-(1) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εξουσία της να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις και όλες εν γένει τις αρμοδιότητες της, δυνάμει του ως άνω Νόμου, εφαρμόζονται, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και χωρίς επηρεασμό τους, και ως προς την εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ε.Π.Ε.Υ. και των αντιπροσώπων τους, εξαιρουμένων των τραπεζών και των αντιπρόσωπων τους, και ως προς όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως προς τα οποία υπάρχει υπόνοια, ότι παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Οδηγιών, καθώς και ως προς τη συμπληρωματική εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

(2) Οι διατάξεις της τραπεζικής νομοθεσίας, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτεία και επιθεώρηση των τραπεζών και των αντιπρόσωπων τους από την Κεντρική Τράπεζα, καθώς και την εξουσία της να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις και όλες εν γένει τις αρμοδιότητές της, δυνάμει της ίδιας νομοθεσίας, εφαρμόζονται, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και χωρίς επηρεασμό τους, και ως προς την εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα των τραπεζών και των αντιπροσώπων τους κατά την παροχή από αυτές, επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών.