Επάρκεια εποπτικών ίδιων κεφαλαίων

38.-(1) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επάρκειας των εποπτικών ίδιων κεφαλαίων, όπως προσδιορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 48 έως και 52 πρέπει να πληρούνται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ.

(2) Η Εποπτική Αρχή ελέγχει την τήρηση του εδαφίου (1) και, σε περίπτωση που οποιαδήποτε Ε.Π.Ε.Υ. το παραβαίνει, τότε η Εποπτική Αρχή δύναται, σταθμίζοντας τη βαρύτητα των παραβάσεων, αντί να ανακαλέσει οριστικά την άδεια λειτουργίας της Ε.Π.Ε.Υ., να αναστείλει την άδειά της, εν όλω ή εν μέρει, ως προς συγκεκριμένες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες,

και να τάξει στην Ε.Π.Ε.Υ. εύλογη προθεσμία, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αναστολής της άδειας, προς συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αναστολής της άδειας λειτουργίας, η Ε.Π.Ε.Υ. δεν επιτρέπεται να παρέχει εκείνες τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, ως προς τις οποίες της ανεστάλη η άδεια.