Διαφημίσεις

39.-(1) Οι Ε.Π.Ε.Υ. δύνανται να διαφημίζουν με όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχουν, τηρουμένων των προνοιών του περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμου του 2000 καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας.

(2) Οι Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Εποπτική Αρχή αντίγραφα των έντυπων ή οπτικοακουστικών διαφημίσεών τους για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οποιωνδήποτε σχετικών καταχωρίσεών τους στο διαδίκτυο το αργότερο εντός δύο ημερών από τη δημοσίευση της διαφήμισης ή την πραγματοποίηση της καταχώρισης στο διαδίκτυο:

Νοείται ότι, η Εποπτική Αρχή δύναται να απαιτήσει διόρθωση οποιασδήποτε διαφήμισης ή καταχώρισης, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και ιδίως όταν υφίσταται κίνδυνος παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού.