Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων

37.-(1) Οι Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να διαθέτουν οργάνωση και διάρθρωση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων των πελατών τους από συγκρούσεις συμφερόντων, είτε μεταξύ της Ε.Π.Ε.Υ. και των πελατών της, είτε μεταξύ των ιδίων των πελατών της.

(2) Η Εποπτική Αρχή δύναται να εκδίδει Οδηγίες, με τις οποίες εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των υπαγομένων στην εποπτεία της Ε.Π.Ε.Υ., που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Σε περίπτωση ίδρυσης από Ε.Π.Ε.Υ., που εδρεύει στη Δημοκρατία υποκαταστήματος εκτός της Δημοκρατίας, η οργάνωση της Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να επιτρέπει την τήρηση των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, που επιβάλλει το κράτος-μέλος υποδοχής και να μην έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, που το κράτος-μέλος υποδοχής επιβάλλει ως κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ., που παρέχουν υπηρεσίες στην επικράτειά του.