Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

4.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Μέρους XII, εντός της Δημοκρατίας μόνον Ε.Π.Ε.Υ. επιτρέπεται να παρέχουν κατ' επάγγελμα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία, εξομοιούται και οποιαδήποτε πρόταση για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία προέρχεται από τόπο εκτός της Δημοκρατίας και απευθύνεται προς πρόσωπα, που κατοικούν ή διαμένουν στη Δημοκρατία, εφόσον η ως άνω πρόταση περιέρχεται στα πρόσωπα αυτά κατά το χρόνο που βρίσκονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή εφόσον η σχετική συναλλαγή καταρτίζεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας.

(3) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 63:

Νοείται ότι, ο παραβάτης επιπρόσθετα ευθύνεται και για κάθε ζημιά, που προκαλεί σε τρίτους από την εν λόγω παράνομη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της απώλειας κέρδους.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), οποιοσδήποτε παραβαίνει διατάξεις του εδαφίου (1), υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Μέρους XII, η κατ' επάγγελμα παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο χρηματοοικονομικά μέσα, επιτρέπεται μόνο σε Ε.Π.Ε.Υ., κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι δεν απαγορεύεται η σύνταξη μελέτης με αντικείμενο χρηματοοικονομικά μέσα από πρόσωπο που δεν είναι Ε.Π.Ε.Υ., νοουμένου ότι τέτοια μελέτη δε θα υποκρύπτει επενδυτική συμβουλή ή και αξιολόγηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων.

(6) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (5) διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 63:

Νοείται ότι, ο παραβάτης επιπρόσθετα ευθύνεται και για κάθε ζημιά, που προκαλεί σε τρίτους από την εν λόγω παράνομη παροχή επενδυτικών συμβουλών, περιλαμβανομένης της απώλειας κέρδους.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6), οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (5), υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.