Συνεργασία της Εποπτικής Αρχής με τις εποπτικές αρχές κρατών-μελών

46.-(1) Η Εποπτική Αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών-μελών για την εποπτεία των Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία και λειτουργούν σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, καθώς και για την εποπτεία των Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν σε κράτος-μέλος και παρέχουν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες με ή χωρίς εγκατάσταση στη Δημοκρατία.

(2) Στη συνεργασία κατά το εδάφιο (1) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων-

(α) Η ανταλλαγή, ύστερα από σχετικό γραπτό αίτημα, όλων των πληροφοριών, οι οποίες-

(i) σχετίζονται με τη λειτουργία και την κεφαλαιακή και περιουσιακή διάρθρωση των Ε.Π.Ε.Υ.· και

(ii) είναι δυνατό να διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου των εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. και, ιδίως, τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις, που διέπουν την κάλυψη κινδύνων και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις·

(β) η συλλογή των πληροφοριών, που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο της τήρησης από τις Ε.Π.Ε.Υ. των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η Εποπτική Αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής Ε.Π.Ε.Υ. για τις κυρώσεις και εν γένει τα μέτρα που επιβάλλονται στις Ε.Π.Ε.Υ., που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος και λειτουργούν στη Δημοκρατία, και διαβιβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εγκεκριμένων στοιχείων, οι οποίες ορίζονται με Οδηγίες της Εποπτικής Αρχής, ιδίως για την εκτίμηση του βαθμού ρευστότητας των χρηματοοικονομικών μέσων και της φερεγγυότητας του εκδότη.

(4) Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές κράτους-μέλους καταγωγής Ε.Π.Ε.Υ., που λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, αφού ενημερώσουν προηγουμένως την Εποπτική Αρχή, δύνανται να προβούν, είτε οι ίδιες, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων, σε επιτόπιο έλεγχο σχετικά με τη λειτουργία και την κεφαλαιακή και περιουσιακή διάρθρωση της Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και τις μεθόδους, που αυτή χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση των εγκεκριμένων στοιχείων.

(5) Τον προβλεπόμενο στο εδάφιο (4) επιτόπιο έλεγχο δύναται να ζητήσει και η Εποπτική Αρχή από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής Ε.Π.Ε.Υ.

(6) Στην περίπτωση του εδαφίου (5), η Εποπτική Αρχή ζητά από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής Ε.Π.Ε.Υ., είτε να διενεργήσουν οι ίδιες τον έλεγχο, είτε να εξουσιοδοτήσουν την Εποπτική Αρχή, να ελέγξει η ίδια ή μέσω προσώπων που θα ορίσει, την Ε.Π.Ε.Υ. προς συλλογή πληροφοριών και εξακρίβωση στοιχείων:

Νοείται ότι, οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν παραβλάπτουν το δικαίωμα της Εποπτικής Αρχής να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο των λειτουργούντων στη Δημοκρατία, υποκαταστημάτων Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν σε κράτη- μέλη ή των δραστηριοτήτων των Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της παρέχονται από τις κείμενες διατάξεις.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει προηγουμένως τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών-μελών, δύναται να προβεί, είτε η ίδια, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων, σε επιτόπιο έλεγχο των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος σε άλλα κράτη-μέλη ή παρέχουν σ' αυτά διασυνοριακώς επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, προς εξακρίβωση και συλλογή των πληροφοριών του εδαφίου (1).