Κεφαλαιακές απαιτήσεις, έλεγχος και ανακοινώσεις στοιχείων των Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

60.-(1) Το ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των Ε.Δ.Ε.Κ.Α. δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των σαράντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 40.000).

(2) Τα ίδια κεφάλαια των Ε.Δ.Ε.Κ.Α. δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα του ποσού, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), διαφορετικά, οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. υποχρεούνται να συμπληρώνουν το απαραίτητο ποσό με αύξηση κεφαλαίου εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

(3) Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ασκείται στις Ε.Δ.Ε.Κ.Α. από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή.

(4) Οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία τους, τα οποία καθορίζονται με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.