Σκοπός των Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

59.-(1) Οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. έχουν αποκλειστικό σκοπό συνιστάμενο στην λήψη και διαβίβαση εντολών με αντικείμενο κινητές αξίες και μερίδια, τις οποίες εντολές θα επιτρέπεται να διαβιβάζουν μόνο-

(α) Σε Ε.Π.Ε.Υ.·

(β) σε Ε.Π.Ε.Υ., που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργούν σε τρίτη χώρα και υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία για την προληπτική εποπτεία των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή των τραπεζών, όπως δύναται να εξειδικεύει με Οδηγίες της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·

(γ) σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, κατά την έννοια του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2001·

(δ) σε εδρεύοντες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που λειτουργούν βάσει κανόνων ισοδυνάμων προς τις διατάξεις του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2001.

(2) Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. δύνανται να περιλάβουν στο σκοπό τους και την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών ή άλλες δραστηριότητες, εφόσον οι τελευταίες δεν παρακωλύουν την ομαλή άσκηση των δραστηριοτήτων τους και τα συμφέροντα των πελατών τους.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) άδεια παρέχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον η Ε.Δ.Ε.Κ.Α. διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, οργάνωση και στελέχωση για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, προκειμένου δε να κρίνει τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για την παροχή άδειας λειτουργίας σε Ε.Π.Ε.Υ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να εξειδικεύσει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α., οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών και να προσδιορίζει τη διαδικασία, που πρέπει να τηρεί η Ε.Δ.Ε.Κ.Α. κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να καθορίζει κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Κ.Α και να ορίζει ειδικές υποχρεώσεις, που οφείλουν να τηρούν οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. κατά τη συνεργασία τους με Ε.Π.Ε.Υ., με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, της νόμιμης λειτουργίας των εταιρειών, περιλαμβανομένης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των συμφερόντων, των επενδυτών, καθώς και κάθε θέμα, που αφορά τη συνεργασία Ε.Π.Ε.Υ. και Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

(6) Τουλάχιστον ένα μήνα πριν συσταθούν οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. ως εταιρείες, κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, αποστέλλουν σχέδιο του καταστατικού τους και του ιδρυτικού τους εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(7) Οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. δε δικαιούνται να κατέχουν κεφάλαια και εν γένει χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες τους.