Υπολογισμός των ενοποιημένων απαιτήσεων και προσδιορισμός των ενοποιημένων εποπτικών ίδιων κεφαλαίων

52.-(1) Με Οδηγίες της, η Εποπτική Αρχή καθορίζει-

(α) Τον τρόπο υπολογισμού των ενοποιημένων εποπτικών ίδιων κεφαλαίων των ιδρυμάτων

(β) τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπουν το συμψηφισμό των καθαρών θέσεων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ενός ιδρύματος με τις αντίστοιχες θέσεις άλλου ιδρύματος· και

(γ) το συμψηφισμό των συναλλαγματικών θέσεων ενός ιδρύματος με τις αντίστοιχες θέσεις άλλου ιδρύματος.

(2) Με Οδηγίες της, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιτρέπει στα εποπτευόμενα από αυτή ιδρύματα, να προβαίνουν σε συμψηφισμό των συναλλαγματικών θέσεων, καθώς επίσης και αυτών που αφορούν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες, εφόσον-

(α) Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα και είτε ανταποκρίνονται στον ορισμό της τράπεζας, είτε είναι αναγνωρισμένες Ε.Π.Ε.Υ. τρίτων χωρών· και

(β) οι εν λόγω επιχειρήσεις εφαρμόζουν κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, ισοδύναμους με τους κανόνες του παρόντος Νόμου· και

(γ) δεν υπάρχουν κανονισμοί, που να επηρεάζουν ουσιαστικά τις μεταφορές κεφαλαίων εντός του ομίλου.

(3) Η Εποπτική Αρχή δύναται να επιτρέπει το συμψηφισμό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) μεταξύ ιδρυμάτων του ίδιου ομίλου και τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, εφόσον-

(α) Υφίσταται ορθολογική κατανομή ίδιων κεφαλαίων εντός του ομίλου·

(β) το κανονιστικό, νομικό ή συμβατικό πλαίσιο, εντός του οποίου λειτουργούν τα ιδρύματα είναι τέτοιο, που να εγγυάται την αμοιβαία χρηματοδοτική υποστήριξη εντός του ομίλου.

(4) Η Εποπτική Αρχή δύναται να επιτρέπει συμψηφισμό, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), μεταξύ των ιδρυμάτων, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (3) και ενός ιδρύματος που ανήκει στον ίδιο όμιλο αλλά έχει λάβει άδεια σε κράτος-μέλος, με την προϋπόθεση ότι το δεύτερο ίδρυμα υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, που επιβάλλονται με τα άρθρα 48 και 49 σε ατομική βάση.

(5) Επιπρόσθετα από τα θέματα των εδαφίων (1) μέχρι και (4), με Οδηγίες της Εποπτικής Αρχής δύναται να ορίζεται, κάθε άλλο θέμα υπολογισμού των ενοποιημένων απαιτήσεων και προσδιορισμού των ενοποιημένων εποπτικών ίδιων κεφαλαίων των ιδρυμάτων και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

(6) Σε περίπτωση που ίδρυμα παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών διαπράττει διοικητική παράβαση, που τιμωρείται δυνάμει της παραγράφου (ι) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.