Έναρξη ισχύος

73.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (5), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το άρθρο 13, τα άρθρα 24 έως 28, το άρθρο 46 και το εδάφιο (2) του άρθρου 51, καθώς και οι παράγραφοι (β) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 59, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), αφ' ης ο παρών Νόμος τεθεί σε ισχύ, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να θέσει σε ισχύ οποιεσδήποτε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθόσον αφορά τις Ε.Π.Ε.Υ. κρατών-μελών, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τις Ε.Π.Ε.Υ. τρίτων χωρών ανεξάρτητα από αναφορά σε «τρίτη χώρα» ή «κράτος-μέλος».

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 3 και των άρθρων 59 έως 62 καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, στο βαθμό που αναφέρονται σε Ε.Δ.Ε.Κ.Α., δεν τίθενται σε ισχύ πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2003.