Εγγραφή

33. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (λ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, πρόσωπα που παρέχουν δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης, δέον όπως εγγράφονται στον Επίτροπο ότι το πράττουν.

(2) Ο Επίτροπος δέον όπως καθορίσει διαδικασίες εγγραφής με κανονισμούς.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να χρεώνει τέλη εγγραφής που καθορίζονται με κανονισμούς, και τα οποία δύνανται να καλύπτουν μόνο τις δαπάνες που προκύπτουν από την έκδοση, διαχείριση, έλεγχο, και επιτήρηση της σχετικής εξουσιοδότησης.