Λόγος άρνησης χορήγησης αδειών

34. Ο Επίτροπος δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας, σε κάθε περίπτωση που -

(α) Αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον,

(β) αυτό είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας,

(γ) η αίτηση για χορήγηση άδειας δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών,

(δ) υπάρχει ανεπάρκεια διαθέσιμων ραδιοσυχνοτήτων,

(ε) υπάρχει ανεπάρκεια διαθέσιμων αριθμών.