Παροχή Μισθωμένων Γραμμών

62. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι σε ολόκληρη την Κύπρο ένας τουλάχιστο δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου με σημαντική ισχύ στην αγορά οριζόμενος από τον Επίτροπο, παρέχει πρόσβαση και χρήση μισθωμένων γραμμών και διαθέτει ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών, σε χρήστες, σε παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών και σε άλλους Οργανισμούς, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(2) Η παροχή άλλων μισθωμένων γραμμών από τους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, πέρα από το ελάχιστο σύνολο των μισθωμένων γραμμών, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, δεν αναιρεί την υποχρέωσή τους για παροχή του ελάχιστου αυτού συνόλου μισθωμένων γραμμών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πληροφορίες σχετικά με μισθωμένες γραμμές δημοσιοποιούνται, κατά τρόπο που καθορίζεται με διάταγμα από τον Επίτροπο και ότι αυτές θα αφορούν στα πιο κάτω:

(α) Τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών,

(β) χρεώσεις,

(γ) προϋποθέσεις παροχής και χρήσης,

(δ) απαιτήσεις για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και σχετικές δηλώσεις,

(ε) προϋποθέσεις σύνδεσης τερματικού εξοπλισμού.

(4) Οργανισμός, ορισμένος κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές σε υπάρχουσες προσφορές ως και πληροφορίες για νέες προσφορές, δημοσιεύονται μόλις αυτές είναι διαθέσιμες και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα του ενός μηνός από τη διαθεσιμότητά τους.

(5) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) πιο πάνω δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Οργανισμός, ορισμένος από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), διασφαλίζει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών συνεχίζονται για λογικό χρονικό διάστημα και δε δύναται να τερματιστούν, παρά μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων με τους άμεσα επηρεαζομένους. Πρόσωπα που επηρεάζονται άμεσα από οποιοδήποτε προτιθέμενο τερματισμό, δύνανται να παραπέμψουν το θέμα στον Επίτροπο ο οποίος αποφασίζει κατά πόσο οι υπηρεσίες θα τερματισθούν, ή όχι.