Περιορισμός Πρόσβασης

63. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι περιορισμοί στην πρόσβαση σε μισθωμένες γραμμές προκύπτουν μόνο ενόψει συμμόρφωσης με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο ή/και δι' αναφοράς σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:

(α) Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δυνατό να υπάρξει -

(i) Διακοπή της υπηρεσίας,

(ii) περιορισμός των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας,

(iii) άρνηση πρόσβασης στην υπηρεσία,

και σε οποιαδήποτε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών και να ενημερώσει τον Επίτροπο και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.

Στην παρούσα παράγραφο "έκτακτη ανάγκη" σημαίνει εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως κακοκαιρία υπερβολικού βαθμού, πλημμύρα, κεραυνός ή πυρκαγιά, απεργία ή ανταπεργία, πόλεμος, στρατιωτικές επιχειρήσεις, ή πολιτική αναταραχή·

(β) δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η χρήση μισθωμένων γραμμών για λόγους διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό-

(γ) δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η χρήση μισθωμένων γραμμών για λόγους διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης, σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό-

(δ) η χρήση μισθωμένων γραμμών δύναται να περιοριστεί μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί συμμόρφωση προς σχετικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται, καθώς και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και γενικά διά ή δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

(2) Οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τερματικό εξοπλισμό πληρούνται, όταν ο τερματικός εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί όπως διαλαμβάνεται στο άρθρο 87 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Επίτροπος, αποφασίζει εντός του κατά το δυνατό ευλόγως συντομότερου χρονικού διαστήματος, διά διαδικασιών τις οποίες καθορίζει με διάταγμα, αν θα επιτρέψει ή όχι, σε Οργανισμό να -

(α) Αρνηθεί να παρέχει μισθωμένες γραμμές,

(β) διακόψει την παροχή μισθωμένων γραμμών,

(γ) μειώσει τη διαθεσιμότητα των χαρακτηριστικών των μισθωμένων γραμμών.

(4) Ο Επίτροπος επιτρέπει, σε περίπτωση διαφοράς, και στα δύο μέρη να του υποβάλλουν παραστάσεις.

(5) Η απόφαση του Επιτρόπου κοινοποιείται στα μέρη εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη της.