Διάθεση Πληροφοριών

61. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών επικοινωνιών αδεσμοποίητης σε τοπικούς βρόχους, θα είναι εύκολα διαθέσιμες:

(α) Οι όροι χορήγησης αδειών σε παροχείς υπηρεσιών,

(β) πληροφορίες για χρήστες που λαμβάνουν υπηρεσίες από παροχείς που χρησιμοποιούν αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβατικών όρων, και ιδιαίτερα, όρων που αφορούν χρεώσεις, τα δικαιώματα των χρηστών, τις ελάχιστες περιόδους μίσθωσης, τις πτυχές καθολικής υπηρεσίας, τη λήξη της υπηρεσίας, τα παράπονα και τις διαθέσιμες θεραπείες.