Εφαρμογή συμφωνιών για παροχή ειδικής πρόσβασης

57. -(1) Ο Επίτροπος δύναται, προς το συμφέρον όλων των χρηστών, να απαιτήσει όπως συμφωνίες με Οργανισμούς, έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, για παροχή ειδικής πρόσβασης, συνάπτονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά και έγκαιρα και περιέχουν όρους για συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα, για συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις, ή/και για διατήρηση της από άκρου εις άκρον ποιότητας της υπηρεσίας.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι Οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά θέτουν παρόμοιους όρους υπό παρόμοιες περιστάσεις σε Οργανισμούς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και ότι αυτοί θα παρέχουν σε άλλους διευκολύνσεις για ειδική πρόσβαση στο δίκτυο και σχετικές πληροφορίες, υπό τις αυτές προϋποθέσεις και της αυτής ποιότητας όπως αυτές που παρέχουν για τις δικές τους υπηρεσίες ή για τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους εταιρειών ή των συνεταίρων τους ή των συνεταιρισμών ή άλλων συμπράξεών τους.

(4) Οργανισμοί που είναι μέρη σε συμφωνία για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο, κατόπιν αιτήματος του Επιτρόπου, θα διαθέτουν στον Επίτροπο λεπτομέρειες των συμφωνιών ειδικής πρόσβασης σε δίκτυο.