Ειδική Πρόσβαση στο Δίκτυο

56. -(1) Οργανισμός έχων σημαντική ισχύ στην αγορά σε σχέση με την παροχή σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων, οφείλει κατόπιν σχετικού αιτήματος προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, να του παρέχει ειδική πρόσβαση στο δίκτυο του σε σημεία απόληξης αυτού άλλα από τα κοινώς παρεχόμενα σημεία απόληξης του δικτύου.

(2) Αίτημα για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), δύναται να απορριφθεί επί τω ότι υπάρχουν τεχνικά εφαρμόσιμες και εμπορικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην εν λόγω πρόσβαση και ότι η πρόσβαση αυτή δεν αντιστοιχεί στους διαθέσιμους πόρους για την ικανοποίηση του αιτήματος.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος, δυνάμει του εδαφίου (2), θα πρέπει να δίνεται στον αιτούντα Οργανισμό και στον Επίτροπο γραπτή ειδοποίηση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία απόρριψης ότι το αίτημα απορρίφθηκε παραθέτοντας τους λόγους απόρριψης αυτού.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για οποιαδήποτε τέτοια ειδική πρόσβαση σε δίκτυο είτε κατόπιν παραστάσεων είτε με δική του πρωτοβουλία ανά πάσα στιγμή, εφόσον δικαιολογείται, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματικός ανταγωνισμός ή/και η διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, και για να καθορίζει όρους άνευ διακρίσεων, δίκαιους και εύλογους για αμφότερα τα μέρη, οι οποίοι προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος σε όλους τους χρήστες.

(5) Οι τεχνικές και εμπορικές διευθετήσεις για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο συμφωνούνται από τους ενδιαφερόμενους Οργανισμούς.

(6) Απόδοση δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε Οργανισμός για παροχή ειδικής πρόσβασης σε δίκτυο αντικατοπτρίζει το κόστος, και καθορίζεται σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.