Παροχή Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

58. -(1) Άνευ βλάβης στις διατάξεις των άρθρων 56 και 57, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι παρέχεται αδεσμοποίητη πρόσβαση στο χάλκινο τοπικό βρόχο των κοινοποιημένων φορέων εκμετάλλευσης σε διαφανείς, δίκαιες και αμερόληπτες συνθήκες, ούτως ώστε να παρέχεται στις χρήστες ευρεία επιλογή πλήρους φάσματος επικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών υπηρεσιών πολυμέσων και υπηρεσιών διαδικτύου υψηλής ταχύτητας.

(2) Ο Επίτροπος απαιτεί, σε ημερομηνία που ορίζει με διάταγμα, μετά από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

(3) Οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να ικανοποιούν αιτήματα για κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

(4) Οργανισμοί που παρέχουν κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο θα συμμορφώνονται με την αρχή της μη διάκρισης όταν χρησιμοποιούν το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υψηλού ρυθμού μετάδοσης (high-speed bit stream services) σε τρίτους.

(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν στους ανταγωνιστές τους τις ίδιες διευκολύνσεις που παρέχουν για τους ίδιους ή στις θυγατρικές εταιρείες, ή συνεταίρους ή στους συνεταιρισμούς τους ή άλλες συμπράξεις τους, και υπό τους ίδιους όρους και χρονικά πλαίσια.

(6) Ο Επίτροπος καθορίζει, με κανονισμούς τη μεθοδολογία τιμολόγησης, καθώς και τα σχετικά κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τελών και ακολουθεί γι' αυτό το σκοπό την αρχή της κοστοστρέφειας.