Παραπομπή στον Επίτροπο και αυτόβουλη παρέμβασή του

43. -(1) Σε περίπτωση που Οργανισμοί δεν καταλήγουν, μετά από παρέλευση χρονικού διαστήματος που καθορίζεται με διάταγμα από τον Επίτροπο, σε συμφωνία για τους όρους και προϋποθέσεις συμφωνίας διασύνδεσης, το θέμα δύναται να παραπεμφθεί είτε από τον έναν είτε από τον άλλο Οργανισμό στον Επίτροπο για εξέταση και απόφαση από αυτόν των όρων και προϋποθέσεων τέτοιας συμφωνίας.

(2) Για διασφάλιση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 41, ο Επίτροπος δύναται κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας να παρέμβει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Οργανισμών για να καθορίσει θέματα τα οποία να περιλαμβάνει η υπό συζήτηση συμφωνία διασύνδεσης ή να καθορίσει συγκεκριμένους όρους με τους οποίους υποχρεούται να συμμορφωθεί ένας ή περισσότεροι οργανισμοί.