Υποχρεώσεις οργανισμών με σημαντική ισχύ στην αγορά

44. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεούνται να παρέχουν διασύνδεση σε άλλους Οργανισμούς με βάση τις πιο κάτω αρχές:

(α) Τα τέλη διασύνδεσης και οι όροι και προϋποθέσεις των συμφωνιών διασύνδεσης δε θα διακρίνουν μεταξύ Οργανισμών, εκτός στην έκταση που δύνανται να καθοριστούν διαφορετικά τέλη, όροι και προϋποθέσεις για διαφορετικές κατηγορίες Οργανισμών, τηρούμενης της παρακολούθησης του Επιτρόπου προς διασφάλιση ότι τέτοιες διαφορές δε στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό,

(β) τα σημεία διασύνδεσης θα καθίστανται προσιτά πάνω σε διαφανή βάση σε σημεία τα οποία ο αιτών Οργανισμός ήθελε λογικά απαιτήσει,

(γ) τα τέλη διασύνδεσης θα αντικατοπτρίζουν το κόστος, θα είναι διαφανή και τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 19, θα υπολογίζονται κατά τρόπο που καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο,

(δ) οι υπηρεσίες διασύνδεσης θα είναι αποδεσμοποιημένες ούτως ώστε ο σχετικός Οργανισμός να πληρώνει μόνο για τέτοιες υπηρεσίες ως απαιτούνται για την αποπεράτωση μιας κλήσης.

(2) Θα παρέχονται διευκολύνσεις διασύνδεσης και πληροφορίες σε άλλους Οργανισμούς υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας όπως παρέχουν οι Οργανισμοί για τις δικές τους υπηρεσίες και για εκείνες των θυγατρικών τους εταιρειών, συνεταίρων ή συνεταιρισμών ή άλλων συμπράξεών τους.