Συμφωνίες Διασύνδεσης

42. -(1) Άνευ βλάβης στις διατάξεις των εδαφίων (1)(τ), (5) και (6) του άρθρου 19, οι Οργανισμοί παρέχουν αντίγραφο του τελικού κειμένου προτιθέμενης συμφωνίας διασύνδεσης στον Επίτροπο, ο οποίος δικαιούται να ενίσταται στους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας.

(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενίσταται στους όρους και προϋποθέσεις προτιθέμενης συμφωνίας διασύνδεσης, εξειδικεύει και κοινοποιεί τους λόγους ένστασής του σε όλους τους ενδιαφερόμενους παροχείς.

(3) Οι ενδιαφερόμενοι παροχείς δύνανται να υποβάλουν παραστάσεις στον Επίτροπο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ' αυτούς των λόγων ένστασης του Επιτρόπου, και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ Οργανώσεων και Επιτρόπου, ο τελευταίος αποφασίζει επί των ζητημάτων με διάταγμα.

(4) Η διαδικασία σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίσει εκ των προτέρων οποιαδήποτε θέματα θεωρεί αναγκαία για να περιληφθούν σε συμφωνίες διασύνδεσης.