Καθορισμός προδιαγραφών για ορισμένες κατηγορίες και τύπους τερματικού εξοπλισμού

87. Ο Επίτροπος δύναται διά κανονισμών, να καθορίσει ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός εντός ορισμένων κατηγοριών εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός συγκεκριμένων τύπων, κατασκευάζεται έτσι ώστε -

(α) Να διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο εξοπλισμό και να μπορεί να συνδεθεί σε διεπαφές κατάλληλου τύπου ανά την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

(β) να μην παραβλάπτει το δίκτυο ή τη λειτουργία του ούτε και να γίνεται κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα την απαράδεκτη υποβάθμιση της υπηρεσίας,

(γ) να περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη και του συνδρομητή,

(δ) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αποφυγή απάτης,

(ε) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες άμεσης ανάγκης,

(στ) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά για να μπορεί να διευκολύνει τη χρήση του από άτομα με ειδικές ανάγκες.