Δικαίωμα σύνδεσης. Άρνηση σύνδεσης ή αποσύνδεση

88. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακού δικτύου δε δύνανται να αρνούνται τη σύνδεση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σε κατάλληλες διεπαφές, για τεχνικούς λόγους, όταν ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού του Μέρους του παρόντος Νόμου.

(2) Όπου δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου θεωρεί ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός προκαλεί σοβαρή ζημιά σε δίκτυο ή έχει επιβλαβή παρεμβολή ή βλάπτει δίκτυο ή τη λειτουργία του, ο Επίτροπος μπορεί επί τη αιτήσει του εν λόγω παροχέα να του επιτρέψει να αρνηθεί τη σύνδεση ή, ανάλογα με την περίπτωση να αποσυνδέσει τον εν λόγω τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ή να τον αποσύρει από την υπηρεσία, όπως ήθελε θεωρήσει αρμόζον.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ένας Οργανισμός δύναται να αποσυνδέσει τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, εάν η προστασία του δικτύου απαιτεί την άμεση αποσύνδεσή του χωρίς καθυστέρηση.