Βασικές απαιτήσεις

86. Οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις τυγχάνουν εφαρμογής σε όλο τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό:

(α) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των στόχων που αφορούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που περιέχονται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αλλά χωρίς να εφαρμόζεται οποιοσδήποτε περιορισμός τάσης.

(β) οι απαιτήσεις προστασίας αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα που περιέχονται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.