Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης

45. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά, θα παρέχουν και θα δημοσιεύουν Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν προσφορές που διαιρούνται σε επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και συναφείς όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων των τελών.

(2) Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης υποβάλλονται στον Επίτροπο, ο οποίος δύναται να τις τροποποιεί.

(3) Προτεινόμενες από τον Επίτροπο τροποποιήσεις σε Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης, θα κοινοποιούνται σε Οργανισμούς που του υπέβαλαν τις Προσφορές, και οι τελευταίοι δύνανται να υποβάλλουν παραστάσεις στον Επίτροπο εντός εύλογου χρόνου.

(4) Παραστάσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς στον Επίτροπο εξετάζονται δεόντως από τον τελευταίο, και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων, ο Επίτροπος επιβάλλει τροποποιήσεις με διάταγμα, ως ήθελε κρίνει εύλογο.