Λογιστικός Διαχωρισμός και Οικονομικές Εκθέσεις

46. -(1) Παροχείς με σημαντική ισχύ στην αγορά που προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης σε άλλους Οργανισμούς υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητές τους που αφορούν στη διασύνδεση και άλλες τους δραστηριότητες.

(2) Παροχείς με ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλους τομείς είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε άλλες χώρες υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις τηλεπικοινωνιακές τους δραστηριότητες.

(3) Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω -

(α) Θα παρατίθενται στο βαθμό που θα απαιτείτο εάν οι σχετικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες διεξήγοντο από νομικώς ανεξάρτητες εταιρείες, και

(β) θα είναι επαρκείς ούτως ώστε να εντοπίζονται όλα τα στοιχεία κόστους και εσόδων, μαζί με τη βάση του υπολογισμού τους και τις λεπτομερείς χρησιμοποιηθείσες μεθόδους, που συνδέονται με τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής κατανομής των πάγιων και διαρθρωτικών δαπανών.

(4) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), για τήρηση χωριστών λογαριασμών δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου οι Οργανισμοί έχουν επιτύχει διαρθρωτικό διαχωρισμό για τις τηλεπικοινωνιακές τους δραστηριότητες.

(5) Οι οικονομικές εκθέσεις των Οργανισμών συντάσσονται και υποβάλλονται σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και δημοσιεύονται. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται επίσης και στους χωριστούς λογαριασμούς που απαιτούνται διά των εδαφίων (1) και (2) πιο πάνω.

(6) Ο Επίτροπος δύναται να απαλλάξει Οργανισμούς από τις πιο πάνω απαιτήσεις σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών των τηλεπικοινωνιακών τους δραστηριοτήτων είναι μικρότερος από επίπεδο το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος.