Επίλυση διαφοράς μεταξύ διασυνδεόμενων Οργανισμών

47. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (τ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, σε περίπτωση διαφοράς επί θεμάτων διασύνδεσης μεταξύ διασυνδεόμενων Οργανισμών, ο Επίτροπος κατόπιν παραπομπής του θέματος από οποιοδήποτε μέρος, λαμβάνει μέτρα για επίλυση της διαφοράς εντός εξαμήνου από την εν λόγω παραπομπή.

(2) Τα διασυνδεόμενα μέρη παραπέμπουν θέμα στον Επίτροπο σύμφωνα με το εδάφιο (1), μόνο αφού έχουν καταβάλει τις καλύτερες τους προσπάθειες για επίλυση της διαφοράς μεταξύ τους.

(3) Για σκοπούς επίλυσης διαφορών επί θεμάτων διασύνδεσης, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

(α) Το συμφέρον των χρηστών,

(β) ρυθμιστικές υποχρεώσεις ή περιορισμούς στις οποίες δυνατό να υπόκειται οποιοδήποτε των μερών,

(γ) το επιθυμητό της ενθάρρυνσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών και της παροχής στους χρήστες ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών,

(δ) την ύπαρξη τεχνικώς και εμπορικώς βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στην αιτούμενη διασύνδεση,

(ε) το επιθυμητό της διασφάλισης ρυθμίσεων ίσης πρόσβασης,

(στ) την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών,

(ζ) τη φύση του αιτήματος σε σχέση με τους διαθέσιμους για την ικανοποίηση του αιτήματος πόρους,

(η) τη σχετική θέση των μερών στην αγορά,

(θ) το δημόσιο συμφέρον,

(ι) την προαγωγή του ανταγωνισμού,

(κ) την ανάγκη διατήρησης καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

(4) Ο Επίτροπος παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πλήρη γραπτή έκθεση των λόγων της απόφασής του για την επίλυση διαφοράς.

(5) Αποφάσεις του Επιτρόπου δυνάμει του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.