Επιτήρηση και διασφάλιση συμμόρφωσης με τους όρους των αδειών, τροποποίηση αδειών

35. -(1) Ο Επίτροπος έχει το καθήκον και ευθύνη της επιτήρησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών.

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες ο Επίτροπος πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση όρου άδειας, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και παρέχει α' αυτόν, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς, την ευκαιρία να προβεί σε παραστάσεις και να επανορθώσει την παράβαση.

(3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος και ο αδειούχος, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς, δε συμφωνούν ή ο αδειούχος δεν επανορθώνει την παράβαση, ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα ότι ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να επωφελείται της άδειας ή/και να επιβάλει πρόστιμο σ' αυτόν ή/και να ανακαλέσει την άδεια.

(4) Σε περίπτωση που αδειούχος δε συμμορφώνεται με όρο διατάγματος, ο Επίτροπος δύναται να καταφύγει στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο με καταχώρηση κλητηρίου εντάλματος για εκτέλεση, εν τοιαύτη δε περιπτώσει θα δικαιούται να αποταθεί για έκδοση προσωρινού διατάγματος κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 των περί Δικαστηρίων Νόμων και/ή στο άρθρο 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 9.

(5) Άδειες μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν απόφασης του Επιτρόπου όταν -

(α) Ο αδειούχος και ο Επίτροπος συμφωνούν στην τροποποίηση, ή

(β) ο Επίτροπος κρίνει ότι λόγοι εθνικής ασφαλείας ή δημοσίου συμφέροντος ή συμμορφώσεως με αποφάσεις διεθνών οργανισμών το επιβάλλουν.

(6) Προτού ο Επίτροπος επιβάλει μονομερώς τροποποίηση άδειας, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), καταβάλλει προσπάθεια για εξασφάλιση συμφωνίας του κατόχου της άδειας στην τροποποίηση, όπου θεωρεί αυτό ως λογικό και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία εντός λογικής χρονικής περιόδου, τότε ο Επίτροπος δύναται να επιβεβαιώσει την απόφασή του να επιβάλει την προτεινόμενη τροποποίηση της άδειας.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνει θέματα τιμών, αριθμών και θέματα διασύνδεσης, χωρίς να περιορίζεται σ' αυτά.