Χρεώσεις για μισθωμένες γραμμές

65. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις για μισθωμένες γραμμές ακολουθούν τις αρχές της κοστοστρέφειας και της διαφάνειας σύμφωνα με κανόνες που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(2) Ο Επίτροπος μεριμνά για την ύπαρξη και διάθεση πληροφοριών σε επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας, σε σχέση με τα λογιστικά συστήματα υπολογισμού του κόστους που εφαρμόζονται από Οργανισμούς που ορίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62. Τέτοιες πληροφορίες υποβάλλονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(3) Ο Επίτροπος δεν υποχρεούται σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όπου Οργανισμός δεν έχει σημαντική ισχύ στην αγορά σε σχέση με συγκεκριμένη προσφερόμενη υπηρεσία μισθωμένων γραμμών σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1), σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σε περίπτωση που ικανοποιείται ότι υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός στη σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών, όπως αποδεικνύεται από τις χρεώσεις, οι οποίες ήδη συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.