Υποχρεώσεις Οργανισμών

64. -(1) Οργανισμός που ορίζεται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62, συμμορφώνεται με την αρχή της μη διάκρισης , για την παροχή μισθωμένων γραμμών.

(2) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο Οργανισμός που ορίζεται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62, θεωρεί ότι είναι αδύνατο να παρέχει μισθωμένες γραμμές με βάση τις χρεώσεις και τις προϋποθέσεις και όρους παροχής που έχουν δημοσιοποιηθεί, οφείλει να εξασφαλίζει άδεια από τον Επίτροπο για οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών.