Κοινοποίηση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

66. -(1) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ονόματα Οργανισμών που απαιτείται, όπως παρέχουν μισθωμένες γραμμές.

(2) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί περαιτέρω στην Επιτροπή, τα είδη μισθωμένων γραμμών τις οποίες απαιτείται όπως παρέχουν τέτοιοι Οργανισμοί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ως και οποιεσδήποτε περιπτώσεις στις οποίες δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 65.

(3) Ο Επίτροπος μεριμνά για την ύπαρξη και διάθεση και υποβάλλει στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, δεδομένων για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση σε ή η χρήση μισθωμένων γραμμών έχει περιοριστεί ως και τις λεπτομέρειες των μέτρων που έχουν ληφθεί μαζί με την αιτιολογία λήψης τους.