Πρόσθετες διευκολύνσεις

79. Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση στις πιο κάτω διευκολύνσεις:

(α) Πρόσβαση σε υπηρεσίες ατελών κλήσεων εντός της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(β) υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους,

(γ) υπηρεσίες πρόσθετου τέλους,

(δ) πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή διεθνώς,

(ε) πρόσβαση σε πληροφορίες καταλόγου διεθνώς.