Παράπονα

80. -(1) Χωρίς βλάβη στη διαδικασία που ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 25, οποιοδήποτε πρόσωπο ή Οργανισμός που λαμβάνει σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, δύναται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο ειδικά για τη διακοπή, τον τερματισμό, ή τη σημαντική διαφοροποίηση ή μείωση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25.