Προϋπολογισμός

146. -(1) Ο Επίτροπος έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τον ίδιο και το Γραφείο.

(2) Ο εν λόγω προϋπολογισμός υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι 1ης Ιουλίου εκάστου έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Προϋπολογισμός, ως θα έχει τυχόν τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της 30ής Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

(3) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Επιτρόπου και του Γραφείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα του Επιτρόπου και του Γραφείου, αρχίζει από την ημερομηνία λειτουργίας του Επιτρόπου και του Γραφείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(4) Ο τρόπος, με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων, είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των προϋπολογισμών του κράτους.

(5) Το Γραφείο μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στο εδάφιο (3) οικονομικού προγράμματος, υποκείμενο στον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(6) Εν περιπτώσει μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο Επίτροπος και το Γραφείο λειτουργούν κατ' ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.