Τήρηση βιβλίων

147. -(1) Ο Επίτροπος τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητές του και του Γραφείου, όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται με μέριμνα του Γραφείου απολογισμός κατά τρόπο, που ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(3) Οι λογαριασμοί του Επιτρόπου και του Γραφείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών, ο Επίτροπος υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης.

(5) Το Γραφείο του Επιτρόπου μεριμνά για την αναφερόμενη στα εδάφια (1), (2) και (4) τήρηση βιβλίων και λογαριασμών και σύνταξη απολογισμού, υποκείμενο στον Επίτροπο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8(5).